Període de pagament voluntari IBI i Taxa de Recollida de Fems 2022

Del 15 de març al 30 de juny de 2022
Imagen campaña tributos municipales 2022

EXPOSICIÓ PÚBLICA PADRÓ FISCAL IBI I FEMS 2022

Exposició pública de l'edicte de notificació col·lectiva de les liquidacions tributàries periòdiques corresponents al padró fiscal de l'Impost de Béns immobles de naturalesa urbana i de característiques especials i Taxa de Recollida de Residus Sòlids 2022.

Període d'exposició: Un mes comptat a partir de l'endemà al de la inserció del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) Nº48 10/03/2022: 

Lloc: Oficina de Relacions amb el Contribuent, situada al Carrer Jorge Juan, núm. 5, planta baixa.

PERÍODE DE PAGAMENT VOLUNTARI I.B.I. I TAXA DE RECOLLIDA DE FEMS 2022

La Regidoria d'Economia i Hisenda informa de l'obertura del període de pagament voluntari de l'Impost sobre Béns immobles (I.B.I.), urbans i de característiques especials, i de la Taxa de Recollida de Fems.

Període de pagament voluntari:

  • Del 15 de març al 30 de juny de 2022.

Rebuts domiciliats:

Taxa de Fems i I.B.I. de Característiques Especials:

  • Càrrec en banc de rebuts domiciliats: 3 de juny de 2022.

I.B.I. de Naturalesa Urbana:

  • El dia 3 de juny de 2022 es produirà el càrrec dels rebuts domiciliats sense fraccionar.
  • Els dies 4 d'abril, 3 de maig, 3 de juny, 4 de juliol, 3 d'agost i 5 de setembre de 2022 es carregaran els rebuts domiciliats fraccionats del sistema especial de pagament de l'impost.

Rebuts no domiciliats:

L'Ajuntament remetrà els rebuts als interessats que no hagen domiciliat el pagament de l'impost. No obstant això, si aquest document de pagament no ha sigut rebut abans del 30 d'abril de 2022, els interessats hauran de sol·licitar-ho en: 

Atenció amb cita prèvia per Internet en http://citaprevia.alicante.es > Tipus de servei > Districtes (Participació Ciutadana) > Gestió > (seleccionar Junta de Districte).

Formes de pagament:

Ajornar/fraccionar:

Consulte maneres d'ajornar/fraccionar el pagament en les Oficines de Tresoreria, C/Jorge Juan, 5-2a Planta (només amb cita prèvia) i en la pàgina municipal: https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-aplazamientofraccionamiento.

Així mateix, pot presentar la seua sol·licitud amb certificat digital o DNI electrònic a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, en l'apartat "Pagaments i Recaptació", a través del tràmit: "Sol·licitud ajornament/fraccionament de deutes".

Domiciliació de rebuts per al pròxim exercici:

Consulte en Domiciliació Bancària les diferents formes per a domiciliar els seus rebuts de manera telemàtica per Seu Electrònica amb certificat digital o DNI electrònic o de manera presencial amb cita prèvia en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC)

Beneficis fiscals:

Beneficis fiscals.

Més informació:

Telèfon gratuït d'Atenció al Contribuent: 900 500 917 (Telèfon 966 900 886 per a crides des de fora de la ciutat d'Alacant).