Període de pagament voluntari I.B.I. i Taxa de Recollida de Fems 2021

Del 15 de març al 30 de juny de 2021
Imagen campaña informativa IBI y Tasa de Basuras 2021

Període de pagament voluntari I.B.I. i Taxa de Recollida de Fems 2021

La Regidoria d'Economia i Hisenda informa de l'obertura del període de pagament voluntari de l'Impost sobre Béns immobles (I.B.I.), urbans i de característiques especials, i de la Taxa de Recollida de Fems.

Període de pagament voluntari:

  • Del 15 de març al 30 de juny de 2021.

Rebuts domiciliats:

Taxa de Fems i I.B.I. de Característiques Especials:

  • Càrrec en banc de rebuts domiciliats: 3 de juny de 2021.

I.B.I. de Naturalesa Urbana:

  • El dia 3 de juny de 2021 es produirà el càrrec dels rebuts domiciliats sense fraccionar.
  • Els dies 6 d'abril, 3 de maig, 3 de juny, 5 de juliol, 3 d'agost i 3 de setembre de 2021, es carregaran els rebuts domiciliats fraccionats del Sistema Especial de Pagament de l'Impost.

Rebuts no domiciliats:

L'Ajuntament remetrà els rebuts als interessats que no hagen domiciliat el pagament de l'impost. No obstant això, si aquest document de pagament no ha sigut rebut abans del 30 d'abril, els interessats hauran de sol·licitar-ho en: 

Formes de pagament:

Bancs, en finestreta o a través de la xarxa de caixers i banca electrònica, de qualsevol d'aquestes entitats: Banc Santander, Banc Sabadell i CaixaBank.
En la xarxa de Caixers de la Tresoreria Municipal, situats en:

Pagaments en línia de l'Ajuntament d'Alacant.

Ajornar/fraccionar:

Consulte maneres d'ajornar/fraccionar el pagament en les Oficines de Tresoreria, C/Jorge Juan, 5-2a Planta (només amb cita prèvia) i en la pàgina municipal: https://www.alicante.es/va/tramites/sollicitud-dajornamentfraccionament

Així mateix, pot presentar la seua sol·licitud amb certificat digital o DNI electrònic a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, en l'apartat "Pagaments i Recaptació", a través del tràmit: "Sol·licitud ajornament/fraccionament de deutes".

Domiciliació de rebuts per al pròxim exercici:

Consulte en Domiciliació Bancària les diferents formes per a domiciliar els seus rebuts de manera telemàtica per Seu Electrònica amb certificat digital o DNI electrònic o de manera presencial amb cita prèvia en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC)

Beneficis fiscals:

Beneficis fiscals.

Més informació:

Telèfon gratuït d'Atenció al Contribuent: 900 500 917 (Telèfon 966 900 886 per a crides des de fora de la ciutat d'Alacant).

Informació complementària