Període de pagament voluntari del IVTM, IAE i IBI Rústic 2023

De l'1 de setembre al 31 d'octubre de 2023
Imagen cartel IVTM, IAE, IBI Rústico 2023

Període de pagament voluntari del IVTM, IAE i IBI Rústic 2023

Exposició pública Padró Fiscal IVTM, IAE i IBI Rústic 2023

Exposició pública de l'edicte de notificació col·lectiva de les liquidacions tributàries periòdiques corresponents al padró fiscal de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost d'activitats Econòmiques (IAE) i de l'Impost de Béns immobles de Naturalesa Rústica (IBI) 2023.

Període d'exposició: un mes comptat a partir de l'endemà de la inserció del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) Nº156 14/08/2023:

Lloc: Oficina de Relacions amb el Contribuent, situada al Carrer Jorge Juan, núm. 5, planta baixa.

Període de pagament voluntari del IVTM, IAE i IBI Rústic 2023

La Regidoria d'Economia i Hisenda informa de l'obertura del període de pagament voluntari de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost d'activitats Econòmiques (IAE) i de l'Impost de Béns immobles de Naturalesa Rústica (IBI) 2023.

Període de pagament voluntari:

De l'1 de setembre al 31 d'octubre de 2023.

Rebuts domiciliats:

El dia 3 d'octubre de 2023 es produirà el càrrec dels rebuts domiciliats. L'Ajuntament remetrà avís de càrrec.

Rebuts no domiciliats:

L'Ajuntament remetrà els rebuts als interessats que no hagen domiciliat el pagament de l'impost. No obstant això, si aquest document de pagament no ha sigut rebut abans del 30 de setembre de 2023, els interessats hauran de sol·licitar-ho en:

Formes de pagament:

Ajornar/fraccionar:

Consulte maneres d'ajornar/fraccionar el pagament en les Oficines de Tresoreria, C/Jorge Juan, 5-2a Planta (només amb cita prèvia) i en la pàgina municipal: https://www.alicante.es/va/tramites/sollicitud-dajornamentfraccionament

Així mateix, pot presentar la seua sol·licitud amb certificat digital o DNI electrònic a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, en l'apartat "Pagaments i Recaptació", a través del tràmit: "Sol·licitud ajornament/fraccionament de deutes".

Domiciliació de rebuts per al pròxim exercici:

Consulte en Domiciliació Bancària les diferents formes per a domiciliar els seus rebuts de manera telemàtica per Seu Electrònica amb certificat digital o DNI electrònic o de manera presencial amb cita prèvia en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC)

Beneficis fiscals:

Beneficis fiscals.

Més informació:

Telèfon gratuït d'Atenció al Contribuent: 900 500 917 (Telèfon 900 153 862 per a telefonades des de fora de la ciutat d'Alacant).