Nova Ordenança Municipal Reguladora de Tinença, benestar i protecció dels animals