Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IAE i IBI Rústic 2019

Exposició pública del padró fiscal i edicte de cobrança
Nominas

Exposició pública del padró fiscal de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, Impost d'Activitats Econòmiques i Impost de Béns Immobles de Naturalesa Rústica 2019.

Notificació col·lectiva exposició pública padró fiscal IVTM, IAE i IBI Rústic 2019:

Les persones interessades podran examinar-los en l'Oficina de Relacions amb el Contribuent, situada al carrer Jorge Juan, 5, Planta Baixa.

Període de pagament voluntari:

Des de l'1 de setembre al 31 d'octubre, s'efectuarà la cobrança en període voluntari de les liquidacions anuals de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IAE i IBI Rústic corresponents a l'exercici 2019.

El 3 d'octubre de 2019 es produirà el càrrec dels rebuts domiciliats.

L'Ajuntament remetrà els rebuts als interessats que no hagen domiciliat el pagament de l'impost. No obstant això, si aquest document de pagament no ha sigut rebut abans del 30 de setembre, els interessats hauran de sol·licitar-ho a l'Oficina de Relacions amb el Contribuent, situada al carrer Jorge Juan, 5, Planta Baixa, en les Juntes de Districte o a través de 'Descàrrega de rebuts en període voluntari' en la web municipal. Per als rebuts domiciliats es remetrà avís de càrrec.

Formes de pagament:

Els ingressos hauran d'efectuar-se en qualsevol de les sucursals de les entitats col·laboradores de la recaptació de l'Excm. Ajuntament d'Alacant en tot el territori nacional (Banc Sabadell, Banc Santander i CaixaBank), amb targeta de crèdit i dèbit sense cap cost per a l'usuari en les xarxes de caixers automàtics de les citades entitats, a través de la plataforma de pagaments en línia de l'Ajuntament d'Alacant i en la xarxa de caixers de la Tresoreria Municipal situats en:

  • Carrer Jorge Juan, 5 Planta Baixa.
  • Carrer Cervantes, 3 Planta Baixa.
  • Carrer Metal·lúrgies s/n (Depòsit Municipal de Vehicles).

Transcorregut el termini voluntari, els dèbits impagats seran exigits pel procediment de constrenyiment i reportaran els recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, si escau, les costes que es produïsquen, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 26, 28 i 161 de la Llei General Tributària.

 

Informació complementària