Fi de l'obligatorietat de l'ús de màscara en mitjans de transport

Des del 8 de febrer de 2023
Mujer con mascarilla

FI DE L'OBLIGATORIETAT DE L'ÚS DE MÀSCARA DE PROTECCIÓ EN MITJANS DE TRANSPORT

El Ministeri de Sanitat decreta el fi de l'obligatorietat de l'ús de màscara en mitjans de transport però es manté en altres supòsits.

Ús obligatori:

Les persones de sis anys d'ara en avant queden obligades a l'ús de màscares en els següents suposats:

  • En els centres i serveis sanitaris, en les oficines de farmàcia i en farmacioles, per part de les persones treballadores, dels visitants i dels pacients amb excepció de les persones ingressades quan romanguen a la seua habitació.
  • En els centres sociosanitaris, les persones que treballen en ells sempre que estiguen en contacte amb persones residents o en zones compartides amb aqueixes persones i els visitants quan estiguen en zones compartides.

Excepcions:

L'obligació no serà exigible en els següents suposats:

  • A les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de la màscara o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d'autonomia per a llevar-se la màscara o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.
  • D'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries, en el cas que l'ús de la màscara resulte incompatible amb la naturalesa pròpia de les activitats.

Data:

Des del 8 de febrer de 2023.

Més informació:

Reial decret 65/2023, de 7 de febrer, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

 

Informació complementària