Exposició pública Pla d'Accessibilitat Fogueres

Aprovació provisional Junta de Govern Local 10/09/2019
Plan Accesibilidad

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 10 de setembre de l'any en curs, va aprovar provisionalment, el Pla d'Accessibilitat de les Festes de les Fogueres de la ciutat d'Alacant, exposant-se al públic per un termini de trenta dies hàbils, a comptar des del següent al de la seua publicació, mitjançant Edicte en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOP), per a presentar al·legacions i suggeriments per les persones i/o entitats i col·lectius interessats, així com la ciutadania general.

Accedeix a la informació ACÍ.