Anunci de cobrança Taxa de Servei Públic de Mercats 2n Semestre 2020

Mercats de Benalúa i Carolines
Mercado de Benalúa

 

ANUNCI DE COBRANÇA TAXA DE SERVEI PÚBLIC DE MERCATS 2n SEMESTRE 2020

Taxa per Prestació del Servei Públic de Mercats, corresponent al Segon Semestre de l'exercici 2020, en els mercats de Benalúa i Carolines. 

Les persones interessades podran examinar la llista cobradora en l'Oficina de Relacions amb el Contribuent, situada en la C/ Jorge Juan , 5 , planta baixa.

Termini de cobrament de rebuts:

Fins al 30 de desembre de 2020, tindrà lloc el cobrament dels rebuts de la Taxa per Prestació del Servei Públic de Mercats, Segon Semestre de l'exercici 2020, en els mercats de Benalúa i Carolines.

Quotes no domiciliades:

Les quotes no domiciliades podran fer-se efectives en qualsevol sucursal del Banc Sabadell, Caixa Bank, o Banc Santander.

Quotes domiciliades:

Les quotes domiciliades, el 3 de desembre de 2020, a través de l'entitat bancària corresponent. 

Informació complementària