Anunci de cobrança Mercats i Mercats Ambulants 2n Trimestre 2023

Fins al 30 de juny de 2023
Mercados y mercadillos

ANUNCI DE COBRANÇA TAXA PRESTACIÓ DE SERVEI PÚBLIC MERCATS I MERCATS AMBULANTS

  • Taxa per Ocupació Temporal de Terrenys d'Ús Públic per a l'exercici d'Activitats Comercials, Industrials i d'Espectacles (Mercats ambulants Eventuals: Babel, Santa Faç, Teulada, Benalúa, Carolines, Doctor Gadea i Filatèlia), corresponent al segon trimestre de 2023.

  • Taxa per prestació del servei públic de mercats del Mercat Central i Mercacentre Babel, corresponent al segon trimestre de 2023.

Anunci de cobrança:

Cobrament: fins al dia 30 de juny de 2023.

Les quotes no domiciliades podran fer-se efectives en qualsevol sucursal del Banc Sabadell, Caixa Bank, o Banc Santander.

Les quotes domiciliades, es deuran en compte el 5 de juny de 2023, a través de l'entitat bancària corresponent.

Transcorregut el termini voluntari, els dèbits impagats seran exigits pel procediment de constrenyiment i reportaran el recàrrec de constrenyiment i interessos de demora, i en el seu cas les costes que es produïsquen, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 26 i 28 i 161 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.

Més informació Mercats Ambulants

Més informació Mercat Central i Mercacentre Babel