Anunci de cobrança Mercats i Mercats Ambulants 2022

Regidoria d'Hisenda
Mercados y mercadillos

ANUNCI DE COBRANÇA MERCATS I MERCATS AMBULANTS 2022

La Regidoria d'Hisenda informa:

Taxa per prestació del servei públic de Mercats corresponent al Tercer Trimestre de 2022, del Mercat Central i Mercacentre Babel.

Taxa per Ocupació Temporal de Terreny d'Ús Públic per a l'exercici d'Activitats Comercials, Industrials i d'Espectacles (Mercats ambulants eventuals), corresponent al Tercer Trimestre de 2022, (Eventuals Babel, Santa. Faç, Eventuals Teulada, Eventuals Benalúa, Eventuals Carolines, Eventuals Dr. Gadea i Eventuals Filatèlia).

Les persones interessades podran examinar la llista cobradora en l'Oficina de Relacions amb el Contribuent, situada en la C/ Jorge Juan , 5 - planta baixa.

  • Cobrament de rebuts: fins al dia 30 de setembre de 2022.
  • Quotes no domiciliades: Les quotes no domiciliades podran fer-se efectives en qualsevol sucursal del Banc Sabadell, Caixa Bank, o Banc Santander.
  • Quotes domiciliades: Les quotes domiciliades, el 5 de setembre de 2022, a través de l'entitat bancària corresponent.

Taxa per prestació del servei públic de Mercats, corresponent al Segon Semestre 2022 , en els mercats de Benalúa i Carolines.

Les persones interessades podran examinar la llista cobradora en l'Oficina de Relacions amb el Contribuent, situada en la C/ Jorge Juan , 5 - planta baixa.

  • Cobrament de rebuts: fins al dia 2 de gener de 2023.
  • Quotes no domiciliades: Les quotes no domiciliades podran fer-se efectives en qualsevol sucursal del Banc Sabadell, Caixa Bank, o Banc Santander.
  • Quotes domiciliades: Les quotes domiciliades, el 5 de desembre de 2022, a través de l'entitat bancària corresponent.
Informació complementària