Sector Pùblic Local

Relació d'Entitats Participades de l'Ajuntament d'Alacant.

Entitats Participades de l'Ajuntament d'Alacant

L'àmbit subjectiu d'aplicació de la llei 19/2013, arreplegat en el seu capítol I, és molt ampli i inclou a totes les Administracions Públiques, organismes autònoms, agències estatals, entitats públiques empresarials i entitats de dret públic, en la mesura en què tinguen atribuïdes funcions de regulació o control sobre un determinat sector o activitat, així com a les entitats de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de qualsevol de les Administracions Públiques, incloses les Universitats públiques.

També s'aplica a les societats mercantils en el que el seu capital social la participació directa o indirecta de les entitats esmentades siga superior al cinquanta per cent, a les fundacions del sector públic i a les associacions constituïdes per les Administracions, organismes i entitats a les quals es fa referència.

Societats Mercantils

Comunitats i associacions municipals

Mancomunitats

Consorcis