Enlaces - Alcaldia Presidència

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)

Té per objecte determinar i elaborar la normativa lingüistica del valencià.

Comissions del Ple

El Ple disposarà de Comissions, conforme s'estableix en el Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

En aquesta pàgina es pot consultar les diferents Comissions del Ple de l'Ajuntament d'Alacant i la seua composició.

Iniciatives normatives

Normes municipals aprovades i en tramitació

Sessions de la Junta de Govern Local

Consulta d'ordres del dia i actes de la Junta de Govern Local.

Sessions de les Comissions del Ple

Consulta d'extractes de les Comissions del Ple de l'Ajuntament

Sessions del Ple

Consulta de les dates de celebració, extractes, ordres del dia i actes dels Plens Municipals de l'Ajuntament d'Alacant.