Documents - Regidoria d'Immigració

Instruccions i normes

LLEI ORGÀNICA 4/2000, D'11 DE GENER, SOBRE DRETS I LLIBERTATS DELS ESTRANGERS A ESPANYA I LA SEUA INTEGRACIÓ SOCIAL LLEI D'ESTRANGERIA http://www.consultor.com/oue/archivos/ley.pdf
Reial Decret 240/2007, de 16 febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai...
Reial Decret 557/2011 , de 20 d'abril, pel que s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, després de la seua...

Memòries

Memòria anual 2016 Regidoria d'Immigració Primera Memòria Avaluativa de la Regidoria que conté una part explicativa dels diferents programes i projectes desenvolupats durant aquesta anualitat. A més...