Horaris comercials i rebaixes

Establiments comercials amb llibertat d'horaris

Zones de gran afluència turística

Zona centre d'Alacant

La resolució de la Direcció General de Comerç i Consum de data 25/01/2013, publicada en el DOCV 31/01/2013 (correcció d’errors DOCV 07/02/2013), declara zona de gran afluència turística la zona centre de la ciutat d'Alacant, que s'estén a l'àrea compresa entre l'avinguda d'Eusebio Sempere, l'avinguda d'Óscar Esplá, l'avinguda de Salamanca, el carrer de Benito Pérez Galdós, l'avinguda de l'Alcalde Alfonso de Rojas, la plaça d'Espanya, el carrer de Sant Vicent, la Rambla de Méndez Núñez, el nucli històric, l'Esplanada d'Espanya i l'avinguda de Ramón y Cajal.

Els establiments comercials situats en l'àrea indicada tenen plena llibertat per a determinar els dies i les hores en què romandran oberts al públic durant tot l'any.

 Zona de platges

Les zones de la platja de Sant Joan, la platja de l'Albufereta i la platja del Saladar, i també la franja marítima del nucli urbà d'Alacant no compresa en la zona centre, tenen consideració com a zona de gran afluència turística entre el Diumenge de Rams i el dilluns següent al dilluns de Pasqua (dilluns de Sant Vicent) i entre l'1 de juliol i el 30 de setembre. (Resolució de la Direcció General de Comerç de 14/08/1995 ampliada per resolució de 21/03/2006).

En els períodes indicats, els establiments comercials situats en esta zona tenen plena llibertat per a determinar els dies i les hores en què romandran oberts al públic.

Altres establiments comercials amb llibertat d'horaris

Els establiments que a continuació s'indiquen tenen plena llibertat per a determinar els dies i les hores en què romandran oberts al públic, i estan obligats a exposar este horari en lloc visible des de l'exterior del local:

 • Els establiments dedicats principalment a la venda de pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, flors i plantes.
 • Les botigues de conveniència: botigues amb una extensió útil no superior a 500 metres quadrats, que romanen obertes al públic, almenys, díhuit hores al dia i distribuïxen la seua oferta en forma semblant, entre llibres, periòdics i revistes, articles d'alimentació, discos, vídeos, joguets, regals i articles diversos. A més, han de romandre obertes un mínim de 18 hores al dia.
 • Les botigues instal·lades en punts fronterers, en estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri
 • Els establiments que disposen d'una superfície útil per a l'exposició i la venda al públic inferior a 300m2 , exclosos els que pertanyen a empreses o grups de distribució que no tinguen la consideració de pime. El fet d'utilitzar com a nom comercial el nom d'una gran empresa o grup no impedix la llibertat horària sempre que la mercantil titular no hi estiga integrada (p.ex: un franquiciat, pime, de menys de 300 m2 tindrà llibertat horària amb independència de la grandària del franquiciador).

A més, els establiments de venda de productes culturals que, per les seues dimensions o característiques no gaudisquen de total llibertat horària, podran obrir tots els diumenges i festius durant un màxim de 12 hores. S'entén per productes culturals: llibres en suport escrit o informàtic, periòdics, revistes, suports de gravació musical, instruments musicals, vídeos, articles de col·lecció, articles de dibuix i belles arts, antiguitats, obres d'art, productes d'artesania popular i aquells altres que reglamentàriament es determinen.

Establiments comercials que no gaudixen de llibertat d'horaris

Horari global màxim d'obertura

L'horari global en què els comerços podran desenvolupar la seua activitat durant el conjunt de dies laborables de la setmana serà, com a màxim, de 90 hores.

Dins d'estos màxims, cada comerciant podrà fixar l'horari d'obertura i tancament dels seus establiments, i estan obligats a exposar, en lloc visible des de l'exterior del local, els dies i les hores d'obertura i de tancament fixats.

Diumenges i festius hàbils per a la pràctica comercial

2015

Diumenges o festius habilitats per a l'obertura de comerços en la Comunitat Valenciana en 2015 (Resolució de 16 d'octubre de 2014, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es determinen els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2015. DOCV 28/10/2014).

Amb caràcter general, i per a tot l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, durant el període que hi ha entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, els establiments comercials ubicats a la Comunitat Valenciana podran obrir al públic els diumenges i festius següents:

 • 4 de gener de 2015. Diumenge. Campanya de Reis.
 • 11 de gener de 2015. Diumenge. Rebaixes d’hivern.
 • 5 d’abril de 2015. Diumenge de Resurrecció.
 • 15 d’agost de 2015. Dissabte festiu. Assumpció de la Mare de Déu.
 • 12 d’octubre de 2015. Dilluns festiu. Festa nacional d’Espanya.
 • 7 de desembre de 2015. Dilluns festiu. Dia de la Constitució. Campanya Nadal/Reis.
 • 8 de desembre de 2015. Dimarts festiu. Dia de la Immaculada Concepció. Campanya Nadal/Reis.
 • 13 de desembre de 2015. Diumenge. Campanya Nadal/Reis.
 • 20 de desembre de 2015. Diumenge. Campanya Nadal/Reis.
 • 27 de desembre de 2015. Diumenge. Campanya Nadal/Reis.

2016

Diumenges o festius habilitats per a l'obertura de comerços en la Comunitat Valenciana en 2016 (Resolució de 6 de novembre de 2015, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es determinen els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2016. [2015/9504])

 Amb caràcter general, i per a tot l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, durant el període que hi ha entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, els establiments comercials ubicats a la Comunitat Valenciana podran obrir al públic els diumenges i festius següents:

 • 3 de gener de 2016 – Diumenge. Campanya de Reis. 
 • 10 de gener de 2016 – Diumenge. Rebaixes d’hivern. 
 • 20 de març de 2016 – Diumenge. Coincidència de dos festius.
 • 24 de març de 2016– Dijous festiu. Dijous Sant. Coincidència de dos festius. 
 • 27 de març de 2016 – Diumenge. Coincidència de dos festius. 
 • 15 d’agost de 2016 – Dilluns festiu. Assumpció de la Mare de Déu. Coincidència de dos festius. 
 • 4 de desembre de 2016 – Diumenge. Campanya Nadal/Reis.
 • 8 de desembre de 2016 – Dijous festiu. Dia de la Immaculada Concepció. Campanya Nadal/Reis.
 • 11 de desembre de 2016 – Diumenge. Campanya Nadal/Reis. 
 • 18 de desembre de 2016 – Diumenge. Campanya Nadal/Reis.

 

L'horari corresponent a cada diumenge o festiu habilitat comercialment serà lliurement fixat pel titular de l'establiment comercial, sense que puga excedir les 12 hores d'obertura al públic.

Els establiments comercials hauran d'informar adequadament el públic sobre la seua decisió de fer ús d'estes habilitacions comercials, i, si és el cas, de les hores en què romandran oberts.

Rebaixes

Temporada de rebaixes

 • Les vendes en rebaixes podran tindre lloc en els períodes estacionals de major interés comercial segons el criteri de cada comerciant.
 • La duració de cada període de rebaixes serà decidida lliurement per cada comerciant.
 • Els articles han d'haver estat inclosos amb anterioritat en l'oferta habitual, però no es condiciona a un termini mínim.

Vendes promocionals

 • Es podran simultaniejar vendes promocionals, excepte la venda en liquidació, sempre que hi haja l'obligada separació i es respecten els deures d'informació.
 • Marcat de preus: les vendes promocionals no podran condicionar-se a una reducció percentual mínima o màxima (així són incorrectes expressions com “des de x %” i “fins a x %”).
 • Venda amb descomptes (promocions): Els articles objecte d'una promoció poden adquirir-se per a este fi, però no estaran deteriorats ni seran de pitjor qualitat que els que seran objecte de la futura oferta ordinària.
 • Venda de saldos: S'elimina l'obligació que els saldos formaren part de les existències del venedor amb anterioritat.
 • Venda en liquidació:
  • S'amplia el termini màxim a 1 any.
  • No procedix una altra liquidació en el mateix establiment en els 3 anys següents sobre productes semblants, excepte cessament, causa major o decisió judicial.
  • Desapareix la prohibició d'exercir la mateixa activitat al municipi després d'una liquidació per cessament o canvi de ram.
Informació complementària