Continguts - Alcaldia Presidència

Titulars de regidories, serveis o àrees Regidors i regidores Regidories, serveis o àrees Sr. Luis Barcala Sierra (Alcalde) Alcaldia. Sra. María del Carmen Sánchez Zamora Turisme. Sr. Manuel Villar...
Composició El ple, format per l'alcalde i els regidors, és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal. Una vegada constituït l'Ajuntament, es procedix a l'elecció...
La Junta de Govern Local és l'òrgan que, sota la presidència de l'alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que a este correspon i exerceix les funcions executives i...
Òrgans necessaris Per tractar-se d'un municipi de gran població, regulat en el Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'Ajuntament d'Alacant compta amb els...
L'Ajuntament d'Alacant publica periòdicament un registre d'ús de vehicles oficials municipals des que es va acordar, en el Ple celebrat el 26 d'abril de 2017, que aquest registre havia de ser...
Des del Servici Jurídic Municipal de l'Ajuntament d'Alacant es publiquen les resolucions judicials que afecten l'Ajuntament, en l'àmbit contenciós, laboral, etc.
Vicealcaldesa: Il·lma. Sra. María del Carmen Sánchez Zamora Segon tinent d'alcalde: Il·lm. Sr. Manuel Villar Sola Tercer tinent d'alcalde: Il·lma. Sra. María del Carmen De España Menárguez Quart...