Ajornament i fraccionament de deutes

 

Ajornament i fraccionament de deutes en període voluntari

Els contribuents poden ajornar o fraccionar els deutes tributaris que es troben en període voluntari en els termes que es fixen reglamentàriament i amb la sol·licitud prèvia de l'obligat tributari quan la seua situació economicofinancera li impedisca, de forma transitòria, efectuar-ne el pagament en els terminis establits. Únicament de forma excepcional, i per circumstàncies de falta de liquiditat discrecionalment apreciades per l'Administració, es concedirà ajornament de deutes per import inferior a 100 euros.

Els deutes ajornats o fraccionats hauran de garantir-se en els termes que preveu l’article 82 de la Llei 58/2003 General Tributària, podent dispensar-se totalment o parcialment l'obligat tributari quan així es fixe en la normativa tributària o l'obligat al pagament no tinga béns suficients per a garantir el deute.

La presentació d'una sol·licitud d'ajornament o fraccionament en període voluntari impedirà l'inici del període executiu.

La concessió de l'ajornament o el fraccionament estarà condicionada al fet que el sol·licitant es trobe al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Alacant.

Els ajornaments i fraccionaments d'impostos de venciment anual es liquidaran dins de l'exercici econòmic a què corresponguen, excepte aquells l'últim dia de pagament dels quals es produïsca dins de l'últim trimestre de l'any, que podran ajornar-se, com a màxim, fins al 20 de març de l'exercici següent.

 

Ajornament i fraccionament de deutes en període executiu

Per a sol·licitar ajornament o fraccionament de deutes en període executiu, haurà de dirigir-se a qualsevol de les oficines de Suma Gestió Tributària (www.suma.es)

 

Sistema especial de pagament fraccionat per a l'Impost sobre Béns Immobles

Aquest sistema permet fraccionar el pagament de l'IBI fins a en sis terminis sense interessos de demora. Pot consultar els terminis i condicions per a acollir-se a aquesta modalitat de pagament en el següent enllaç: http://www.alicante.es/va/tramites/sistema-especial-pagament-fraccionat-rebuts-dimpostos-bens-immobles

 

Ajornament i fraccionament de l'IBI per a contribuents en situació de desocupació

Aquells contribuents amb dificultats transitòries de liquiditat derivades de la situació de desocupació podran acudir al SAIC (Servei Integral d'Atenció al Ciutadà) situat al Carrer Cervantes nº 3, a l'Oficina de Relacions amb el Contribuent, o a les oficines de Tresoreria, ambdós ubicades al carrer de Jorge Juan, 5, amb la documentació que acredite la seua situació, on se'ls informarà dels requisits i de les ajudes que es concedeixen: ajornament o fraccionament, fins a un màxim de 4 terminis, sense interessos de demora.

Documentació requerida

Per a la sol·licitud del fraccionament o ajornament de l'IBI, l'interessat haurà d'aportar la documentació següent:

  1. Justificant de trobar-se en situació de desocupació i DNI/NIF.
  2. En casos excepcionals d'incapacitat per malaltia del titular (degudament acreditada) s'admetrà la presentació de la sol·licitud per mitjà de representant, aportant, a més, autorització del titular i fotocòpia del DNI/NIF del representant.

En la mateixa oficina de l'Ajuntament on se sol·licite l'ajornament/fraccionament, se li entregarà el/els nou/s document/s cobrador/s amb la nova data de pagament voluntari, que farà efectiu a través de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal (Banc de Sabadell, Banc de Santander, Caixabank "La Caixa")

Terminis de pagament

Si sol·licita ajornament, el termini màxim serà fins al 31 d'octubre, o dia immediat hàbil posterior.

Si sol·licita fraccionament, el màxim serà de 4 fraccions coincidint l'última amb el 31 d'octubre, o dia immediat hàbil posterior.

Nombre fraccions concedides Dates de venciment
Fraccionament en 2 terminis 31/07 i 31/10
Fraccionament en 3 terminis 31/07, 31/08 i 31/10
Fraccionament en 4 terminis 31/07, 31/08, 28/09 i 31/10

El nombre de fraccions dependrà de l'import principal del rebut, no podent ser cada fracció inferior a 50 euros. Per a rebuts entre 100,01 i 200 euros només es concediran 2 fraccions.

Requisits per a la concessió de l'ajornament o fraccionament

  1. No estar acollit al Sistema Especial de Pagament Fraccionat de l'IBI fins en sis terminis.
  2. Ús exclusiu de l'immoble com a vivenda o ús comercial. Màxim 2 immobles (queda exclòs qualsevol altre ús diferent dels anteriors) (*)
  3. Import superior a 100 euros. Import màxim 6.000 euros.
  4. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Alacant. En el cas que hi haja deutes, haurà de tindre'n concedit ajornament/fraccionament, i estar al corrent en els pagaments.

(*) Si se sol·licita ajornament/fraccionament de més de dos immobles, haurà d'aportar en el moment de la sol·licitud presencial:

  • Fotocòpia dels 4 últims rebuts de llum d'aquests immobles.
  • Fotocòpia dels 4 últims rebuts d'aigua d'aquests immobles.