Sol·licitud de certificat d'inscripció al Registre de licitadors

Els certificats esmentats hauran de sol·licitar-se mitjançant instància presentada a l'Ajuntament, amb una antelació mínima de deu (10) dies naturals a l'assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions de què es tracte. 

Aquests certificats tindran un període de validesa de sis (6) mesos comptats des de la seua data d'expedició. 

Presentació

Formas de Presentación